HTML

View Péter Király's profile on LinkedIn

20 éves a MEK, 10 éves az EPA Én is
MEK önkéntes
vagyok

20 éves a MEK
10 éves az EPA

kirunews

Király Péter, keresés, Lucene, Solr, Java, Perl, PHP, OAI-PMH, webfejlesztés, digitális könyvtár, MARC, FRBR, RDA, Drupal, EAD, EAC, Europeana, eXtensibleCatalog.org, MEK, és sok minden más.

Friss topikok

Linkblog

SKOS Core Vocabulary Specification

2009.02.16. 10:37 kirunews

http://www.w3.org/TR/2005/WD-swbp-skos-core-spec-20051102/

A SKOS (Simple Knowledge Organisation System - egyszerű tudásszervezési rendszer). A tudásszervezési rendszerek pongyolán megfogalmazva azok a metaadat rendszerek, amiket eredetileg dokumentumok tartalmi feltárására hoztak létre, pl. tezaurusz, osztályozási rendszerek (Dewey Decimal Classification, Egyetemes Tizedes Osztályzás), tárgyszórendszerek, taxanómiák, folkszonómiák, glosszáriumok, és más rendezett terminológia gyűjtemények. A SKOS Core ezen rendszerek számára hoz létre egy egységes modellt és RDF szótárat. Mivel RDF-gráfokat alkot, a SKOS-szótárakat alkalmazhatjuk RDF állítások állítmányaként.

A konkrét KOS-ok fogalmak közti kapcsolati hálókat írnak le, ehhez egy korlátos relációtípus-szótárat használnak, pl. a taxanómiában csak egyetlen reláció van: a generikus alá- és fölérendeltség (egymás inverzei), a szinomítatárban pedig csak a mellérendeltség (asszociáció). A tezaurusz ennél összetettebb relációszótárral dolgozik, hiszen itt a generikus és az asszociatív kapcsolaton kívül van partitatív reláció (része-egésze) és előzménye-következménye reláció, valamint a fentiekbe be nem sorolható esetekre alkalmazott egyéb rokonsága is.

A SKOS az RDF-re és az RDF-séma rendszerekre épül, ennek elemeit használja.

A SKOS-ban lévő osztályok:

A SKOS osztályai
CollectableProperty A skos:Collection-nel használható tulajdonság.
The following rule applies for this property: [(?x ?p ?c) (?c skos:member ?y) (?p rdf:type skos:CollectableProperty) implies (?x ?p ?y)]
Collection Fogalmak jelentéssel bíró gyűjteménye
Labelled collections can be used with collectable semantic relation properties e.g. skos:narrower, where you would like a set of concepts to be displayed under a 'node label' in the hierarchy.
Concept Elvont elképzetés; gondolati egység
ConceptScheme Fogalmak halmaza, opcionálisan a fogalmak közti szemantikus kapcsolatokról szóló kijelentéseket is tartalmaz.
Thesauri, classification schemes, subject heading lists, taxonomies, 'folksonomies', and other types of controlled vocabulary are all examples of concept schemes. Concept schemes are also embedded in glossaries and terminologies.
A concept scheme may be defined to include concepts from different sources.
OrderedCollection Fogalmak rendezett gyűjteménye, ahol mind a csoportosításnak, mind a rendezésnek jelentése van.
Ordered collections can be used with collectable semantic relation properties, where you would like a set of concepts to be displayed in a specific order, and optionally under a 'node label'.
A SKOS tulajdonságai
altLabel A forrás alternatív lexikális megnevezése.

Acronyms, abbreviations, spelling variants, and irregular plural/singular forms may be included among the alternative labels for a concept. Mis-spelled terms are normally included as hidden labels (see skos:hiddenLabel). 
altSymbol A forrás alternatív szimbólikus megnevezése.
broader Általánosabb jelentésű fogalom.

Broader concepts are typically rendered as parents in a concept hierarchy (tree).
changeNote Megjegyzés a fogalom változtatásairól. 
definition A fogalom jelentésének megállapítása vagy formális kifejtése. 
editorialNote A szótár szerkesztőjének, fordítójának vagy karbantartójának szóló megjegyzés.
example Fogalomhasználati példa.
hasTopConcept Felső szintű fogalom a fogalmi sémában.
hiddenLabel Olyan megnevezés, amit a képi megjelenítéskor el kell rejteni, de a szöveges keresés számára elérhető.
historyNote Megjegyzés a fogalom múltbeli állapotával, felhasználási módjával, jelentésével kapcsolatban. 
inScheme A fogalmi séma, amiben helyet kap a fogalom.
A fogalom több sémának is eleme lehet.
isPrimarySubjectOf Olyan erőforrás, aminek a fogalom az elsőrendű tárgya.
isSubjectOf Olyan erőforrás, aminek a fogalom az egyik tárgya.
member Gyűjtemény eleme.
memberList Egy rendezett gyűjtemény elemeit tartalmazó RDF lista,
The following rule applies for this property: [(?c skos:memberList ?l) elementOfList(?e,?l) implies (?c skos:member ?e)] 
narrower Specifikusabb jelentésű fogalom.
A szűkebb fogalmakat tipikusan a mint a fogalom gyermekeit jelenítik meg a fogalmi hierarchiában (fában).
note Kötetlen célú általános megjegyzés.
A tulajdonságot használhatjuk közvetlenül, vagy egy sajátosabb megjegyzés típus szuper-tulajdonságaként.
prefLabel A forrás előnyben részesített adott nyelvű szöveges megnevezése.
Ugyanazon fogalmi sémában két fogalomnak nem lehet ugyanazon skos:prefLabel értéke egy adott nyelven.
prefSymbol A forrás előnyben részesített szimbólikus megjelenítése.
No two concepts in the same concept scheme may have the same value for skos:prefSymbol.
primarySubject Azon fogalom, mely a forrás elsődleges tárgya.
A resource may have only one primary subject per concept scheme.
related Azon fogalom, amivel asszociatív szemantikus kapcsolat áll fennt.
scopeNote A fogalom jelentésének pontosításában segítő megjegyzés.
semanticRelation A jelentéssel kapcsolatos fogalom.
This property should not be used directly, but as a super-property for all properties denoting a relationship of meaning between concepts. 
subject A fogalom, ami a forrás tárgya.
The following rule may be applied for this property: [(?d skos:subject ?x)(?x skos:broader ?y) implies (?d skos:subject ?y)]
subjectIndicator A fogalom tárgyának jelölője ('subject indicator'). [A 'subject indicator' jelölést az OASIS Publikált Tárgyszavak Technikai Bizottság (OASIS Published Subjects Technical Committee) által jóváhagyott legutóbbi meghatározásra való utalással definiáljuk.]
This property allows subject indicators to be used for concept identification in place of or in addition to directly assigned URIs.
symbol Olyan kép, ami a forrást szimbolikusan jelöli.
This property is roughly analagous to rdfs:label, but for labelling resources with images that have retrievable representations, rather than RDF literals.

 

 Látható, hogy a SKOS-ban nincs meg a relációknak az a gazdagsága, ami a tezauruszokban megvan. A Z39.19 szabvány így definiálja ezeket a kapcsolatokat:

Z39.19
BT Broader Term
BTG Broader Term (generic)
BTI Broader Term (instance)
BTP Broader Term (partitive)
HN History Note
NT Narrower Term
NTG Narrower Term (generic)
NTI Narrower Term (instance)
NTP Narrower Term (partitive)
RT Related Term
SN Scope Note
TT Top Term
U USE
UF USED FOR
X SN See Scope Notes for ...

 

A magyar Köztaurusz ennél összetettebb és más szintaktikát használ:

A Köztaurusz relációi
F Generikus (nem-faj) kapcsolat - felérendeltje
A Generikus (nem-faj) kapcsolat - alárendeltje
T Partitív (egész-rész) kapcsolat - egésze
P Partitív (egész-rész) kapcsolat - része
R Előfeltétel/kiindulás - rezultáns/következés kapcsolat - következés (okozat, következmény, cél, hatás, eredmény, terméke, rendeltetés stb.)
E Előfeltétel/kiindulás - rezultáns/következés kapcsolat - előfeltétel, ami valamit meghatároz (ok, indíték, eredet, eszköz, valamire irányuló tevékenység, hatás előidézője
X Rokonsági (egyéb) kapcsolat
L Lásd/Helyett kapcsolat - kitüntetett szinonima, kváziszinonima (szinonimának tekintett kifejezés)
H Lásd/Helyett kapcsolat - helyett (az előző fordítottja)
L& Lásd ÉS-kapcsolat (több kifejezés együttesen a vezérszó kitüntetett kváziszinonímái)
H& Helyett ÉS-kapcsolat
LV Lásd VAGY-kapcsolat (a deszkriptorok valamelyike a vezérszó kitüntetett szinonimája vagy kváziszinonimája)
HV Helyett VAGY-kapcsolat
!= "Lásd más értelemben" kapcsolat (több jelentésű szavak esetén a nem megegyező jelentés kizárására)

 

Ungváry Rudolf észrevételei*

*2010. október 25-én Ungváry Rudolf megkért, hogy tegyem közzé az észrevételeit. Sajnos a hozzászólásokban nem lehet formázni a szöveget, ezért a szöveg mögé illesztem az észrevételeit. A továbbiakban Ungváry Rudolf szövege következik. (Király Péter)

 

Tartok tőle, hogy ez a felsorolás elavult. Úgy fest, hogy a most aktuális

http://www.w3.org/TR/skos-primer/#secrelationshipslabels

alapdokumentumhoz képest részben hiányok tapasztalhatók, részben avultságok találatók benne.

Mégis érdemes volt lefordítani, mert a viszonylag rövid értelmezések kiegészíthetők a jövőben.

 

Ungváry Rudolf

 

A SKOS osztályai
CollectableProperty

 

Lexikai egységek közös kapcsolódási tulajdonsága

A skos:Collection-nel használható tulajdonság.

E tulajdonság alkalmazására a következő szabály érvényes: [(?x ?p ?c) (?c skos:member ?y) (?p rdf:type skos:CollectableProperty) implikálja, hogy (?x ?p ?y)

Collection

A fogalmaknak tartalma van. Jelentése csak szavaknak van. Ezért: Közös kapcsolódási tulajdonságú lexikai egységek összessége Lexikai egységek összessége fogható össze az olyan relációkkal, mint pl. skos:narrower, melyben az „elágazásjelölő” alatt jeleníthetik meg a fogalmi csoportot a hierarchiában.

Megjegyzés: az elágazásjelölő (node label) meghatározása hiányzik, holott létezése a SKOS-on belül a fentiekből következik!

Concept

Értelmetlen, mert eszerint a gondolat is belefér, holott a SKOS csak fogalmakat kezel, a fogalmakból összetett gondolatokat (pl. „megyek az utcán”, „a világ érthetetlen”) aligha. Helyesen: fogalom (pl. járókelő, érthetetlen világ)

ConceptScheme

Strukturált fogalmi rendszer

Tezauruszok, osztályozási rendszerek, tárgyszójegyzékek, taxonómiák, folkszonómiák és egyéb szabványosított-nyelvi szótárak mind példái a strukturált fogalmi rendszerek reprezentációjának. Két fajtájuk a szótár és a terminológiai gyűjtemény.

 

A strukturált fogalmi rendszereket azért hozzák létre, hogy különféle források fogalmait összegyűjtsék és rendezetten reprezentálják.

OrderedCollection

Elágazásjelölőhöz tartozó lexikai egységek rendezett összessége

A lexikai egységek rendezett összessége fogható össze megfelelő csoportosításban adott szemantikai relációbah, opcionálisan az „elágazásjelölő” segítségével.

 

A SKOS tulajdonságai
altLabel

A fogalom nem kitüntetett (szinonim, alternatív) neve, más néven nemdeszkriptor.
Megjegyzés: A SKOS nyelvén a „label” lexikai egység
Ez a szöveg a SKOS jelölőnyelv-művelői/informatikusi tájékozatlanságról árulkodó leszűkítés, és azóta rég elhagyták, mert azért ez a tiszteletreméltó szakma is képes a fejlődésre, nem csak a könyvtári. Helyesebb volna tehát a http://www.w3.org/TR/skos-primer/#secdocumentation szövegét átvenni, amely egyébként már példamutatóan gazdag és ezért szép, és gyöngéd figyelmeztetést is tartalmaz a számtalan nehezen tájékozódó számára. Ime magyarul:

Ez a tulajdonság különösen hasznos, ha kitüntetett lexikai egységen kívüli szavakat, például a szinonimákat is kezelni kell. Jegyezzük meg azonban, hogy nem csak erre alkalmas, hanem arra is, hogy rövidítéseket, mozaikszavakat vagy kváziszinonimákat reprezentáljuk hasonló módon. Az is lehetséges, hogy a fölérendelttel reprezentáljunk alárendelteket („upward posting”, ISO 2788). Ez akkor valósul meg, ha adott fogalomnak az alárendelt fajfogalmait nem kívánjuk a rendszerben kitüntetett lexikai egységként (mint „prefLabel”, deszkriptor) kezelni, hanem nedeszkriptorként kezeljük az ismeretszervező rendszerben.

altSymbol A fogalom nevének szimbolikus formája (rövidítése, szimbóluma)
broader

(az általánosabb jelentésű fogalom a generikus fölérendelt; a puszta „broader” bármilyen hierarchikusan értelmezett fölérendelt lehet, nem csak generikus). Ezért: fölérendelt

A fölrendelt fogalmak a fogalmi hierarchiában átfogó szerepet játszanak (azaz adott fában a szülő csúcsot alkotják)

changeNote Nem a fogalom, hanem annak neve változhat az időben. Ezért: Változásmegjegyzés
definition Terpeszkedő megfogalmazás. A „magyar lélek” (nem csak annak neonyilas változata) a ragozó anyanyelve következtében a tömörítésre hajlik. Elég: Meghatározás
editorialNote Szerkesztőségi megjegyzés
example Nem a fogalom, hanem a lexikai egység használatáról van szó. Fogalmat csak az elme használ, informatikai rendszer erre (egyelőre) képtelen. Ezért: Alkalmazási példa
hasTopConcept A „broader” is „felső szintű”. Ez olyan fogalom lexikai egysége, melynél az adott (általában generikus) hierarchialáncban nincs általánosabb a rendszerben. Azaz: Csúcsfogalom

 

hiddenLabel Kép megjelenítésekor elrejtendő, de a szöveg szerinti kereséskor elérhető lexikai egység
historyNote

Történeti megjegyzés.

Nem a fogalom állapotáról (sic!), még kevésbé a felhasználási módjáról, horribile dictu nem létező jelentéséről van szó! Annak a történetéről viszont igen, ami a lexikai egységgel megnevezett fogalom terjedelmébe esik (au „autó” esetén a konkrét autók történetéről, „Budakeszi” esetén a település történetéről).

inScheme Az egy kezelési egységet alkotó struktúrált fogalmi rendszeren belüli részrendszer (tezauruszok esetén résztezaurusz). Azaz: Részrendszer (résztezaurusz)
isPrimarySubjectOf Szakbarbár fogalmazás: A fogalom legfontosabbnak tekintett forrása
isSubjectOf A forrás tárgya (az a fogalom, melyről a forrás szól)
member Elágazásjelölőhöz kapcsolódó lexikai egység
memberList

Adott elágazásjelölőhöz kapcsolódó lexikai egységek összessége
Erre a tulajdonságra a következő szabály érvényes: [(?c skos:memberList ?1) elementOfList(?e, ?1) implikálja, hogy (?c skos:member ?e)]

narrower

Nem, lásd a broadernél. Helyesen: alárendelt
Emberszabású fogalmazásban: Az alárendelt fogalom lexikai egységeit a fölérendelt fogalomhoz kapcsolva jelenítik meg a fogalmi hierarchiában (azaz „szülő–gyermek” fa keletkezik)

note

Megjegyzés

Magyarázat: A „megjegyzés” („note”) lehetséges tartalma nincs meghatározva. Ha van speciális megjegyzéstípus, akkor a „megjegyés” a generikus fölérendelt szerepét játsza („szupertulajdonság”)

prefLabel

A fogalom kitüntetett lexikai egysége (a deszkriptor).

Ugyanabban a strukturált fogalmi rendszerben általában nem lehet két fogalomnak adott nyelven ugyanaz a kitüntetett lexikai egysége (deszkriptora), noha lehetnek rendszerek, melyekben egymással ekvivalencia relációban összekapcsolt lexikai egységek nevezik meg ugyanazt a fogalmat, azaz egy fogalomnak több deszkriptora is lehetséges.

Figyelem: ezt módosítani kellett, mert levéltári rendszerekben például ragaszkodhatnak ahhoz, hogy egymással ekvivalencia relációban összekapcsolt lexikai egységek nevezzék meg ugyanazat a fogalmat, azaz több deszkriptor lehetséges, és opcionálisan adható meg kereséskor, hogy csak az egyik, vagy mindegyik szerint keressünk!

prefSymbol

 

A fogalom kitüntetett jelképe, képi ábrázolása (vizuális megjelenésű „deszkriptor”).
Tájékozatlanság! Lásd előbb!

 

primarySubject

A forrás elsődleges tárgya (az a fogalom, melyről a forrás elsősoreban szól)

A fogalomnak csak egyetlen elsődleges forrása lehet.

related A fogalom egyéb rokonértelmű szemantikai kapcsolata
scopeNote Általános nyilvános megjegyzés
semanticRelation

Szemantikai reláció
Ez a tulajdonság nem közvetlenül használandó, hanem generikus fölérendeltje minden, a fogalomtartalmak alapján a fogalmak között fennálló speciális szemantikai relációknak

subject

A fogalom további forrása (az elsődleges forráson kívül)
Erre a tulajdonságra a következő szabály érvényes: [(?d skos:subject ?x)(?x skos:broader ?y) implikálja, hogy (?d skos:subject ?y)]

subjectIndicator

Tárgyjelölő (a témát azonosító forrás: szöveg, név, kép, hang vagy mindezek kombiációja)

[A 'tárgyjelölő' az OASIS Publikált Tárgyszavak Technikai Bizottság (OASIS Published Subjects Technical Committee) határozta meg:.]

A tárgyjelölő olyan forrás, mely közvetlenül és egyértelműen azonosítja az ember számára a témát, tárgyat, dolgot. Lehet szöveges meghatározás, leírás vagy név, lehet kép- vagy hang- vagy egyéb formájú ábrázolás vagy ezek kombinációja. A tárgyjelölőt a tárgya egyértelműsíti, melyet jelöl.

A tárgyjelölő olyan tulajdonság, mely lehetővé teszi a fogalom azonosítását közvetlen URI alkalmazása nélkül vagy azzal együtt.

symbol

A fogalom jelképe, képi ábrázolása (vizuális megjelenéfogalomazonosító)

Ez a tulajdonság az rdfs:label (a lexikai egység) vizuális megfelelője, de a képpel azonosított források inkább tekinthetők kereshetőbb reprezentációknak, mint az RDF-szövegek.

Megjegyzés a tezaurusz relációinak táblázatához:

„A magyar Köztaurusz ennél összetettebb és más szintaktikát használ:”

Ez az állítás megtévesztő. A Köztauursz és a Z39.19 relációtípusai alapvetően megegyeznek, de a Köztaurusz tartalmaz még további néhány relációtípust is. Más szóval a Köztaurusz tartalmazza a Z39.19 összes relációtípusát, és rajtuk kívül még néhány továbbit is.

A megjegyzések dolgában a Köztaurusz a MARC21 összes megjegyzéstípusát tartalmazza, ezért több megjegyzéstípust kezel, mint amennyi (egyetlen egy) a Z39.19-ben van.

Továbbá:

A Köztaurusz tartalmazza a SKOS kiterjesztett relációkészletét, és minden megjegyzéstípusát, továbbá opcionálisan további szemantikai relációtípusokat és további megjegyzéstípusokat (többek között lehetséges bennük kezelni a levéltári szabvány szerinti relációtípusokat és megjegyzéstípusokat).

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://kirunews.blog.hu/api/trackback/id/tr44946065

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.